Rajkó-Talentum Nemzeti Kisebbségi
Alapfokú Művészeti Iskola, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola
1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.

Házirend

Tartalom
1. A tanuló jogai és kötelességei

2. A diákok érdekvédelme – Diákönkormányzat; vélemény-nyilvánítás és tájékoztatás

3. A tanulók jutalmazásának formái, kritériumai

4. Az iskola rendjének súlyos megsértése, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei, károkozás

5. Az intézmény használatával kapcsolatos szabályok

6. A tanuló távolmaradása, az igazolás módja, értesítési kötelezettség, a mulasztás mértéke szerinti következmények, a késés

7. Térítési díj, tandíj, alapítványi hozzájárulás

8. Tantárgyválasztás

9. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

10. Záró rendelkezések

11. Legitimációs nyilatkozatok

Az iskolai közösség zökkenőmentes együttéléséhez, az iskola zavartalan működéséhez szükség van az iskolai élet alapvető szabályait rögzítő dokumentumra, házirendre, amely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg.

1. A tanuló jogai és kötelességei
A tanuló joga, hogy:
• hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz.
• tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, illetve hozzájuthasson a tanulói jogok gyakorlásához szükséges jogszabályokhoz.
• sikeres felvételi vizsga alapján való felvétel esetén a választott művészeti ághoz, illetve tanszakhoz (főtárgyhoz) kapcsolódó kötelező elméleti és gyakorlati tárgyakból képességeinek megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön.
• hogy a tanítás során ill. az iskola pedagógiai tevékenységének egészét illetően sokoldalú ismerethez jusson és tájékoztatást kapjon minden tanulmányait érintő kérdésről, az iskola pedagógiai és szakmai programjáról, követelményekről, stb.
• tagja legyen az iskolai diákönkormányzatnak.
• az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson az iskola működéséről, továbbá tájékoztatót kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s kérdésére – legkésőbb a megkereséstől számított 8 napon belül – érdemi választ kapjon.
• vallási, világnézeti, nemzeti kisebbségi etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttathassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társainak a tanuláshoz való jogának gyakorlását.
• jogai megsértése esetén – a jogszabályokban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.
• személyesen vagy képviselő útján, a jogszabályokban lefektetett elvi és gyakorlati döntés alapján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
• tanulmányait megszakítsa, illetve egy évnél nem hosszabb idő után ugyanazon az évfolyamon folytassa, továbbá tanulmányait véglegesen befejezze. Ebben az esetben kimaradását írásban kell bejelentenie az iskola igazgatójának.
• alapfokú művészeti iskolában, ha a tantervi követelményeket nem teljesíti, tanulmányai során egy alkalommal ugyanazon évfolyamon folytathassa a tanulást.
• kérje a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentését.
• kérje – alapos indokok alapján – másik azonos tantárgyat, főtárgyat, elméleti tárgyat tanító tanárhoz való áthelyezését.
• kérelmére – a jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

A tanuló kötelessége, hogy:
• részt vegyen a kötelező tanórákon, művészeti foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, hangversenyeken, színpadi előadásokon. Az említett alkalmakon köteles felkészülten megjelenni, fegyelmezetten és aktívan részt venni.
• rendszeres munkával, felkészüléssel képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.
• betartsa az iskolai foglalkozások, helyiségek, tantermek rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.
• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.
• haladéktalanul jelezze, ha az iskola területén bárkire nézve veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.
• haladéktalanul jelezze, ha megsérült – amennyiben állapota megengedi.
• megőrizze és megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményét, rendjét, felszereléseit.
• a telephelyen a befogadó intézmény házirendjének, vonatkozó szabályait betartsa.
• a tanórák, foglalkozások órarend szerinti kiírása előtt legalább 10 perccel megjelenjen.

2. A diákok érdekvédelme – Diákönkormányzat; vélemény-nyilvánítás és tájékoztatás
• A Diákönkormányzat tagja a Talentum Zene- és Táncművészeti Iskola minden beiratkozott tanulója.
• A Diákönkormányzat köteles az iskola minden tanulóját képviselni.
• A Diákönkormányzat vezetőségébe (Diáktanács) a székhelyen művészeti áganként 2-2 képviselő, valamint a 40-es tanulói létszám feletti telephelyeken tanuló diákok közül 1-1 képviselő választható be. A Diáktanács tagjait a tanév eleji diákközgyűlésen kell megválasztani.
• A Diáktanács tagjai első ülésükön megválasztják a Diáktanács elnökét.
• A Diáktanács rendszeres vezetőségi üléseire félévente legalább 2 alkalommal kerül sor.
• A tanév eleji tisztújító közgyűlésen kívül legalább egyszer Diákközgyűlést rendez – a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülésének céljából.
• Rendkívüli Diákközgyűlést kell tartani, ha azt az iskola tanulóinak 10%-a kéri.
• A tanulói jogok megsértése esetén a Diáktanács kérheti az iskola igazgatójától az egyeztetési lehetőséget.
• A Diáktanács véleményét ki kell kérni minden olyan kérdésben, amely a tanulók nagyobb csoportját érinti.
• A Diákönkormányzat működését az iskolavezetés, illetve patronáló tanár segíti, akit a Diákgyűlés szótöbbséggel választ meg.

A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül nyilváníthatnak véleményt az őket érintő ügyekben. Az iskola egészét érintő kérdésekben a Diákközgyűlésen kapnak tájékoztatást és lehetőséget arra, hogy javaslattal éljenek minden velük kapcsolatos kérdésben.
Rendszeres, napra kész tájékoztatásuk a tagozati hirdető táblán történik.

3. A tanulók jutalmazásának formái, kritériumai
A tanulói közösségek és az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai eszköz.
A jutalmazás formái:
1. Szóbeli dicséretek:
a) szaktanári (a tanulócsoport előtt)
b) osztályfőnöki (a tanulócsoport előtt)
c) igazgatói (az iskolai közösség előtt)
d) tagozatvezetői (a tagozat tanulói előtt)

2. Írásbeli dicséretek:
a) szaktanári (az ellenőrzőben, a naplóban)
b) osztályfőnöki (az ellenőrzőben, a naplóban)
c) tagozatvezetői (az ellenőrzőben, a naplóban)
d) igazgatói (az ellenőrzőben, a naplóban, a szülőnek levélben)
e) nevelőtestületi

A nevelőtestületi dicséretet év végén a bizonyítványba és a törzslapba is beírjuk.
• Szaktanári írásbeli dicséret – a tanévben több alkalommal is adható a rendszeres felkészülésért, kiemelkedő haladásért, 1-1 feladat példamutató megoldásáért.
• Tagozatvezetői dicséret (telephelyvezetői dicséret) – több tantárgyból nyújtott rendszeres, magas színvonalú teljesítményért, vagy 1-1 hangversenyen, előadáson nyújtott teljesítményért adhatja a székhelyen tanulók számára a zeneművészeti, valamint a táncművészeti oktatásért felelős szakmai vezető; a telephelyeken tanulók számára a telephelyvezető is adhat ilyen dicséretet.
• Igazgatói dicséret – szakmai versenyen, fesztiválon nyújtott kiemelkedő teljesítményért, az iskola jó hírét növelő színpadi produkcióért, illetve jeles tanulmányi eredményért félévkor és a tanév végén egyaránt adható. A félévi dicséret a tájékoztató füzetbe kerül, az éves munkáért járó igazgatói dicséretet az év végi bizonyítványba és a törzslap megjegyzés rovatába is be kell írni.
• Nevelőtestületi dicséret – a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelezettség-teljesítés, és a kiváló tanulmányi eredmény elismeréséről a nevelőtestület dönt. Félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén a bizonyítványba és a törzslap megjegyzés rovatába kell beírni.

Egyéb elismerések, címek:
• „Az év zenésze", „Az év táncosa" cím – szakmailag indokolt esetben a tantestület javaslata és döntése alapján a kitüntetés évente az alapfokon és a középfokon tagozatonként 1-1 tanulónak adományozható.
„Az év zenésze" díj Farkas Gyula nevét, „Az év táncosa" díj Guba László és Huszta László nevét viselik. Mindhárman iskolánk kiemelkedő tanáregyéniségei voltak. A díjak átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor, a három kitűnő személyiségről szóló rövid megemlékezés keretében.
Ezzel is példát állítunk tanulóink elé, megismertetjük őket azokkal a tanárainkkal is, akikkel – haláluk miatt – személyesen már nem áll módjukban találkozni tanulóinknak.

4. Az iskola rendjének súlyos megsértése, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei, károkozás
Az iskola rendjének súlyos megsértése:
• ha a tanuló az éves munkatervben meghatározott, illetve rendkívüli felkérésként elvállalt művészeti foglalkozásokról és szakmai gyakorlatokról, hangversenyekről, színpadi előadásokról igazolatlanul távol marad.
• a tanulmányi munka elhanyagolása, illetve főtárgyi elégséges, elégtelen tanulmányi eredmény. Ebben az esetben meg kell vizsgálni a tanuló alkalmasságát a tanulmányok folytatására.
• középfokú oktatásban résztvevők esetében a 30 igazolatlan órát, alapfokú művészetoktatásban résztvevők esetében a 10 órát meghaladó mulasztás.
• dohányzás,
• italozás,
• drogfogyasztás vagy terjesztése,
• verekedés, agresszív magatartás,
• szándékos károkozás,
• eszközök illetve személyes holmik eltulajdonítása,
• minden olyan cselekedet, magatartás, amely másokat megbotránkoztat, és az iskola jó hírének árt.

Az iskola rendjének súlyos megsértése fegyelmi eljárást von maga után.
Figyelmeztetések, fegyelmi eljárás:

A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel (pl.: mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, szándékos agresszió esetén) el lehet térni.

a) Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésbe részesítendő.
Fegyelmező intézkedések:
– szaktanári figyelmeztetés
– osztályfőnöki figyelmeztetés
– osztályfőnöki intés
– igazgatói figyelmeztetés
– igazgatói intés
– fegyelmi büntetés

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba be kell írni.
b) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a jogszabályban meghatározott fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A felelősségre vonással kapcsolatos eljárás módjára és formájára nézve a Köznevelési törvény 58. § (4) rendelkezései az irányadók.

c) Kártérítési felelősség (A Köznevelési törvény 59.§)
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az iskola igazgatója a tanuló, illetőleg a szülő ellen pert indíthat, a PTK szabályai szerint.

A tanulók elmarasztalási módjai

Fegyelmező intézkedések Feltételei, esetei Formája, beírása Következmény Jog-gyakorló Közlésének módja
1.
Szaktanári figyelmeztetés a szaktárggyal kapcsolatos kisebb jelentőségű mulasztás írásbeli: naplóba, ellenőrzőbe beszámítás a szorgalom- és/vagy magatartás-jegybe szaktanár az osztály előtt szóban
2. Osztályfőnöki figyelmeztetés a házirend normáinak egyszeri megszegése szóbeli beszámítás a magatartás-jegybe osztály-főnök az osztály előtt szóban
a házirend normáinak többszöri megszegése írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe
3.
Osztályfőnöki intés a házirend normáinak többszöri súlyos megszegése; írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe legfeljebb jó (4) magatartás az adott tanévben osztály-főnök az osztály előtt szóban
igazolatlan óra 1–3. a szülő értesítése írásban a szülő értesítése írásban
4.
Igazgatói figyelmeztetés a házirend normáinak ismétlődő, gyakori megszegése írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe legfeljebb változó (3) magatartás az adott félévben és legfeljebb jó (4) az adott tanévben igazgató az osztály vagy az iskola tanulói előtt szóban
igazolatlan óra 4–10. a szülő értesítése írásban
5.
Igazgatói intés az előző fokozat után bármilyen megsértése a házirendnek írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe legfeljebb változó (3) magatartás az adott tanévben igazgató az osztály vagy az iskola tanulói előtt szóban
dohányzás az iskolában, annak rendezvényein, kirándulásokon
károkozás, rongálás
iskolán kívüli vétség (pl.: rendőrségi eljárás alapján) tanköteles korú tanulóknál
igazolatlan óra 10 óra fölött jegyző értesítése írásban a tanköteles tanulók esetében

Fegyelmi büntetések – fegyelmi eljárás keretében hozhatók

1.
Megrovás előző fokozat utáni fegyelemsértés; kisebb súlyú erkölcsi vétség; szándékos károkozás, rongálás írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe;
fegyelmi jegyzőkönyv és határozat rossz (2) magatartás az adott félévben, és legfeljebb közepes (3) az adott tanévben nevelő-testület

szóban: a fegyelmi tárgyaláson
írásban: 7 napon belül megküldeni a határozatot
A határozatot nem kell megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló
– kiskorú esetén a szülő is – tudomásul vette,
a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító kérelmi jogról lemondott.
2.
Szigorú megrovás előző fokozat utáni fegyelemsértés; nagyobb súlyú erkölcsi vétség
3.
Kedvezmé-nyek, juttatások csökkentése, megvonása az előző fokozat után kisebb súlyú megsértése a házirendnek rossz (2) magatartás az adott tanévben
4.
Áthelyezés másik osztályba, tanulócso-portba vagy iskolába előző fokozatok utáni vétség, fegyelemsértés különlegesen súlyos erkölcsi vétség esetén írásbeli: osztály-naplóba, ellenőrzőbe, törzslapba; fegyelmi jegyzőkönyv és határozat távozás másik tanintéz-ménybe

szóban: a fegyelmi tárgyaláson
írásban: 7 napon belül megküldeni a határozatot

5.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától előző fokozatok utáni vétség;
30 óra igazolatlan hiányzás után automatikusan fegyelmi határozattal
6.
Kizárás az iskolából

A 3. pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra, továbbá teljesítmény utáni ösztöndíjra nem alkalmazható.
A 4. pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.
Tanköteles tanulóval szemben a büntetések 5. és 6. pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem alkalmazható.

• Fegyelmi eljárás esetén felajánlható az egyeztető eljárás alkalmazása, amennyiben mindkét fél beleegyezik. Fegyelmi tárgyalás alkalmával meg kell hallgatni a szülőt. A fegyelmi bizottság köteles a tanuló cselekedetét a legalaposabban kivizsgálni és mérlegelni. Az iskolát, a közösséget ért különösen nagy kár esetén a tanulót ki kell zárni.

A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes szabályozását a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Károkozás:

• A szakmai munkaközösség-vezető, az iskolatitkár és a gazdasági vezető felelős a termekben történt károk feljegyzéséért, jegyzőkönyv készítéséért. A károkról az iskolavezetést és a fenntartót azonnal értesíteni kell.
• Minden szaktanár a saját termében, saját munkaidejében okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
• Különös figyelemmel kell zárni az öltözőszekrényeket, valamint az öltözőket. Amennyiben a szekrény, vagy az öltöző nyitva hagyása miatt keletkezik kár, az anyagi felelősség a mulasztást elkövető tanulót, tanulócsoportot terheli. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
• A termekben történt károk, illetve a termekből eltűnt berendezési, használati tárgyak (hangszerek) ügyében a kulcsnyilvántartás alapján az igazgató vizsgálatot indít.
• Az igazgató feladata a károkozás körülményeinek vizsgálata, az okozott kár nagyságának felmérése, a károkozó személyének megállapítása.
• Ha a vizsgálat során felmerül a gyanú, hogy a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a károkozással gyanúsítható tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatni kell.
• Ha a tanuló kártérítési felelőssége megállapítható, a tanulót, illetve a szülőt a kár megfizetésére írásban fel kell szólítani.
• Gondatlan károkozás esetén a kártérítés összege az okozott kár 25 %-áig terjedhet, ez azonban nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – egy havi összegének 50 %-át.
• Az épület nem rendeltetésszerű használata közben, szándékosan okozott károkért – a kárt okozó tanulót (kiskorú esetén a gondviselőt, nagykorú eltartott esetén az eltartót) terheli a kártérítési kötelezettség. Ezzel egyidejűleg a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható.
• A fegyelmi eljárás a kár körülményeitől függően írásos, igazgatói vagy tantestületi fegyelmi lehet.
• A rendeltetésszerű használat során keletkezett, véletlenül okozott kárért a tanulót nem terheli felelősség.
• A tanuló bizonyítványát nem szabad visszatartani azzal az indokkal, hogy az általa jogellenesen okozott kárt nem térítette meg.

5. Az intézmény használatával kapcsolatos szabályok

Az épület használati rendje:
• Minden tanuló köteles a tanév elején részt venni a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson, valamint meghallgatni a balesetvédelmi tájékoztatást, azt aláírásával igazolni a zenei tagozaton a főtárgyi naplók hátuljában, a tánc tagozaton pedig, az osztálynaplókban elhelyezett lapon.
• Minden tanuló köteles az óvintézkedéseket betartani.
• Az iskola területén a tanuló köteles a rendet, fegyelmet és tisztaságot megtartani.
• Az iskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
• Tanítási órák, foglalkozások, egyéni gyakorlás stb. befejeztével a tanterem rendjét, berendezését eredeti állapotába kell visszaállítani, illetve a tisztaságát ellenőrizni.
• Az oktatás nyugalma érdekében a tanterembe benyitogatni, a folyosón zajongani és gyakorolni tilos. A gyakorlás a gyakorlótermekben, illetve a szakmai vezető által kijelölt tantermekben lehetséges.
• Minden tanulónak kötelessége az épület állagának védelme.
• Az épület használata közben a tanuló köteles figyelemmel lenni a hangszerek, berendezések, felszerelések rendeltetésszerű használatára.
• A berendezések, hangszerek, felszerelések használata során fokozott figyelmet kell fordítani a biztonság-technikai előírások betartására.
• Az épületből iskolai hangszert, bármilyen berendezési tárgyat, felszerelést, tartozékot engedély nélkül kivinni szigorúan tilos. A tiltó rendelkezés megszegése fegyelmi büntetést von maga után.
• Az épületben csak órarend szerinti tanulmányi, illetve gyakorlati vagy az azokkal kapcsolatos tevékenység végezhető.
• Ezen kívül a tanulók által kezdeményezett tevékenységek, rendezvények végzéséhez, megtartásához az iskolavezetés engedélye szükséges. A rendezvény idején az igazgató gondoskodik az ügyeletes pedagógusról, vagy iskolai dolgozóról.
• Munkaszüneti napokon csak az igazgató által engedélyezett rendkívüli szakmai tevékenységek (pl.: próbák) végezhetők.
• Rendkívüli eseményt (balesetet, rosszullétet, tűzesetet, csőrepedést, más épületi kárt, stb.) azonnal jelenteni kell az igazgatói, szakmai vezetői irodában, illetve a pedagógusnak, gondnoknak, portásnak, sürgősségi esetben közvetlenül az illetékes hatóságnak, mentőknek. Ezt követően az iskolai vezetőségnek vagy a fenntartó Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány kuratórium elnökének.
• Az iskola egész területén szigorúan tilos a dohányzás.
• Az iskola épületén belül tilos a szeszes italok, és bármely drog fogyasztása. Az előírás megszegése fegyelmi büntetést von maga után.
• A telephelyeken a befogadó intézmény belső rendjének és előírásainak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve a biztonsági előírásokat, az intézmény házirendjét, valamint óvó-védő szabályzatait. A művészetoktatási foglalkozások ideje alatt és helyén elkövetett vétségek kivizsgálása a telephelyvezető feladata – abban az esetben, ha nincs telephelyvezető, akkor a helyszínen tanító tanár feladata. Amennyiben a vétséget elkövető tanuló egyúttal a telephelyet befogadó intézmény tanulója is, a fegyelmi eljárást a két intézménynek együttesen kell lefolytatnia.

A tanulóknak a tanítási időn, illetve az iskolaépületen kívüli közlekedéséért az iskola csak abban az esetben vállal felelősséget, ha az, az iskola szervezésében történt rendezvénnyel, programmal volt kapcsolatos.

A tantermek (próba- és tánctermek) valamint az öltözők használatának rendje:
• A tanulók saját testi épségük, valamint a berendezési tárgyak, hangszerek védelme érdekében kötelesek a velük a teremben tartózkodó pedagógus utasításait követni, azokat betartani, illetve a termeket, azok berendezéseit, felszereléseit, valamint a hangszereket rendeltetésszerűen használni.
• A tanítási órán a tanítás jellegének megfelelő öltözékben kell megjelenni (pl.: az adott tánchoz való lábbeliben és tréningruhában).
• Aki a terembelépéskor valami hibát, hiányosságot észlel, azonnal jelentse az iskolatitkárnak, szakmai vezetőnek, igazgatónak vagy a gondnoknak.
• A tantermek, tánctermek és gyakorlószobák kulcsai a portán találhatóak. A termek kulcsait csak a portán lehet átvenni, s oda is kell visszavinni. A kulcsot átadni tilos, azt minden használónak személyesen kell kérnie és átvennie.
• A termeket távozáskor végleg vagy időszakosan is mindig kulcsra kell zárni. A termekben történt károkért, illetve a teremből eltűnt tárgyakért a kulcsnyilvántartás alapján az igazgató vagy a szakmai vezető vizsgálja a felelősséget.
• A kulcsok elvesztése, az épületből való kivitelük, másolatok készítése, vagy eltulajdonításuk szankciókat, fegyelmi eljárást vonnak maguk után (pl.: gyakorlástól való eltiltás).
• A termek zárása előtt meg kell győződni a terem biztonságos állapotáról, elektromos kikapcsolások, ablakzárások megtörténtéről.
• A kulcs elvesztése az új zár felszerelési költségei megtérítésének kötelezettségét vonja maga után.
• A zenei tagozat növendékei a táncosok által használt öltözőt nem látogathatják. Az öltözőt az ellenkező nem tanulói nem használhatják. Mindenki a saját tanszaka számára kijelölt öltözőt veheti igénybe.

Tanítási órák és szünetek rendje

Elméleti tanítási óráink 45 percesek, gyakorlati óráink 60 percesek. A szünetek 10 percesek. Az ebédszünet 35 perces. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik.

Telefonhasználat:
Mobiltelefon használata a tanítási órákon tilos, a tanítási óra alatt a pedagógus köteles azt néma üzemmódba helyezni, a tanulók pedig a tanári asztalra kihelyezett dobozba néma állapotban beletenni.
Amennyiben a tanuló mégis használja a telefont a tanítási óra alatt, akkor a tanárnak jogában áll azt elvenni és a házirendben meghatározott intézkedéseket megtenni (fegyelmező intézkedések).

Gyakorlási rend:
• A tantermekben csak az iskolával jogviszonyban álló tanulók gyakorolhatnak.
• Állandó gyakorlási engedélyt elsősorban a kollégiumban vagy távol lakó, illetve vidékről bejáró tanulók, valamint csak az iskolahangszereken biztosítható felkészülés esetén kaphatnak a tanulók.
• A gyakorlást végző tanulóknak fel kell hívni a figyelmüket a kulcs- és teremhasználat előírásaira!
• A gyakorló terem kulcsa a portán vehető fel és a kulcsot felvett tanulónak kell azt leadnia. Kulcs át nem adható!

A vendégekre vonatkozó szabályok:
• Az iskola tanulóinak szülei, közvetlen hozzátartozói, az iskola és a tanárok által meghívott vagy vendégül látott személyek minősülnek vendégnek, s tartózkodhatnak az iskola épületében. Szülők, illetve hozzátartozók az előtér valamelyikében, vagy a büfében várakozhatnak. Tantermekben csak indokolt esetben tartózkodhatnak.
• Más vendéget csak az iskolavezetés előzetes engedélyével hívhatnak a tanulók.
• Az iskolával jogviszonyban nem álló látogatók kötelesek a portán jelentkezni és látogatásuk célját megjelölni, majd a további intézkedésig ott tartózkodni.
• Nem kell engedélyt kérni nyilvános iskolai hangversenyek, rendezvények esetén.
• Az iskola vendégeire az iskolai Házirend betartása kötelező.
• A Házirend előírásai vonatkoznak az iskola tantermeit, próbatermeit tanítási időn kívül használó együttesekre, művészeti csoportokra is.

Egyéb biztonsági előírások:

Porta:
Az iskolában, a tanévben folyamatos portai szolgálat van, ebből következően a biztonsággal, vagyonvédelemmel kapcsolatos felelősséget és feladatokat, különösen a hivatali időn kívül az ügyeletes portai dolgozó látja el.
Az iskola irodáiban, termeiben, egyéb helyiségeiben elhelyezett felszerelések, berendezések épségéért a rendes munkaidőn illetve tanítási időn kívül a kulcsok birtokában a portás a felelős.

A portán kell őrizni, illetve nyilvántartani az alábbi szolgáltatásokat, információkat:
• az iskola dolgozóinak jelenléti ívét,
• az iskola kulcsait,
• a terembeosztást,
• a kulcsok átadó füzetét,
• az iskolavezetés, a tanárok névsorát, telefonszámait (ezeket csak az érintett tanárok, illetve az iskolavezetés külön engedélye alapján lehet kiadni)
• a fenntartó, illetve a fennhatóságok telefonszámait,
• a rendkívüli események esetén riasztandó hatóságok (mentők, tűzoltók, rendőrség) telefonszámait.

Az épület összes terméhez, bejáratához, valamint az utcai kapukhoz legalább két db kulcsot kell őrizni, egyet a páncéldobozban. A kulcsok elhasználódásakor azokat, illetve szükség esetén a zárakat a legrövidebb időn belül pótolni, illetve cseréltetni kell.
A portán mindig rendelkezésre kell állnia a telefonnak a rendkívüli esetekből, balesetekből adódó sürgős hívások lebonyolítására.

Rendkívüli esemény:
• Rendkívüli eseményt (baleset, sérülés, rosszullét, üzemzavar, stb.) azonnal jelenteni kell az intézmény irodájában, vagy portáján további intézkedés végett. A balesetet szenvedett személyt az elsősegélynyújtás szabályainak alkalmazásával kell ellátni. Kisebb sérülés, rosszullét esetén mentőláda áll rendelkezésre, melyben gyógyszer, kötszer található.
• Baleset esetén a jelentésnek tartalmaznia kell: az iskola (helyszín) nevét, címét; a bejelentő nevét; az esemény leírását (elmondását); az addig tett intézkedéseket.

• A balesetet észlelő felnőtt kötelessége – azonnali intézkedés után – a helyszín biztosítása és a mentők, a rendőrség (szükség szerint) és az iskolavezetőség értesítése.
• A munkavégzés során bekövetkezett valamennyi sérülést be kell jelenteni az intézmény vezetőségének, amit nyilvántartásba kell venni. Ha a sérülés táppénzes állományba vétellel jár, akkor munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A 3 napon túli munkakiesést okozó balesetet ki kell vizsgálni.
• A tanulók esetében tanulói balesetnek minősül: az iskola területén bekövetkezett baleset, az iskola által rendezett foglalkozások, rendezvények, hangversenyek, színpadi bemutatók alkalmával történt baleset.
• A tanulói balesetet, sérülést azonnal jelenteni kell az iskola vezetőségének.

Talált tárgyak:

Az iskola épületében talált értéktárgyat, hangszert, táskát, hátizsákot stb. a szakmai vezetői irodában vagy az ügyeletes portásnak kell leadni. A tantermekben, folyosón, büfében hagyott értéktárgyakért, hangszerekért az iskola nem vállal felelősséget.
Az iskola folyosóin, mindhárom szinten jól látható helyen ki kell függeszteni az alábbi figyelmeztetést: „Az épületben őrizetlenül hagyott értékekért nem tudjuk vállalni a felelősséget. Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket. Együttműködésüket köszönjük: „Igazgatóság"

6. A tanuló távolmaradása, az igazolás módja, értesítési kötelezettség, a mulasztás mértéke szerinti következmények, a késés

Távolmaradás:
A tanuló betegsége idején nem látogathatja az iskolát. Ha a tanár megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodni kell a többiektől való elkülönítéséről. Ez vonatkozik a kollégista tanulóra is – amennyiben nem megoldható a hazautazása.

Igazolás:
A tanuló mulasztását a következő esetekben lehet igazoltnak tekinteni:
• Igazolásnak a kiskorúak esetében a szülő által a tanár, az iskolavezetés, iskolatitkár előzetes engedélye, illetve utólagos orvosi igazolás minősül. A szülő legfeljebb három tanítási napot igazolhat.
• A nem tanköteles illetve nagykorú tanuló minden esetben orvosi igazolással illetve hivatalos igazolással (pl. hatósági idézés, katonasággal kapcsolatos idézések, stb.) vagy előzetes írásos igazgatói engedéllyel igazolhatja mulasztásait.
• A tanulói távollétet igazolhatja a főtárgy tanár is, abban az esetben, ha a tanuló hangversenyen, előadáson vagy iskolai szereplés miatt nem vett részt elméleti vagy gyakorlati tárgy óráján.

Ha a távolmaradás igazolása nem történik meg, a mulasztás igazolatlan.
Értesítési kötelezettség igazolatlan mulasztás esetén:
• Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve ha az igazolatlan mulasztás a 10 tanítási órát eléri.
• A felszólításban fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
• Újbóli igazolatlan mulasztás esetén az iskola megkeresi a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a tanuló szülőjét.
• A tanköteles tanuló egy tanévben 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztásának esetén az igazgató értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Az igazolatlan mulasztás következményei:
Nem bocsátható vizsgára, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek az évi igazolatlan mulasztása középfokon a 30 órát, alapfokú művészetoktatási tagozaton a 10 órát meghaladja.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja
• az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók esetében a tanítási órák egyharmadát,
• középfokú, szakképesítésre felkészítő tanulmányokat folytatók esetében az elméleti és gyakorlati tanítási órák 20 %-át,
és emiatt teljesítménye tanév közben nem értékelhető, az a tanuló a tanév végén nem osztályozható. A nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsga engedélyezését abban az esetben, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazoltakét, és az iskola eleget tett minden értesítési kötelezettségének.

Az a tanuló, akinek teljesítménye nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát köteles tenni.

Késés:
Késésnek számít az, ha a tanuló az órakezdés időpontjában nincs a tanteremben, próbateremben. A késések percbeli idejét nyilván kell tartani, össze kell adni; 45 perc esetén 1 órának minősül.

7. Térítési díj, tandíj, alapítványi hozzájárulás

Az intézmény alapfokú művészeti oktatásában részt vevő tanulói térítési díjat fizetnek.

Az első félévre megállapított díjakat szeptember 15-ig, a második félévre kiszabott díjakat február 15-ig kell befizetni az intézmény pénztárában. Lehetőség van az átutalással történő befizetésre is.

Az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulóink féléves térítési díja – új tanuló, valamint jó – jeles tanulmányi eredményű tanuló esetében az iskola normatív támogatásra jogosultságához szükséges minimális befizetés összegétől mindössze 500 Ft-tal nagyobb összeg. Emiatt ebből az összegből további engedményt nem tehet az iskola, különben nem érvényesíthetné a normatív támogatásra való jogosultságát. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló mentességet élvez a térítési díj fizetése alól – helyzetét igazolnia kell az illetékes jegyző határozatával.

8. Tantárgyválasztás

A tanuló, illetve a szülő jogosult az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott egyéni zenei és csoportos tánc szakok közül választani.
A beiratkozás után a tanuló kötelessége a kiválasztott főtárgy és a kötelező melléktárgy óráinak látogatása.
A főtárgy változtatására – pedagógiai és munkaszervezési okok miatt, a következő tanévre vonatkozóan – a tanév végén van lehetőség. A szülő, illetve tanuló köteles változtatási szándékát még a tanév zárása előtt bejelenteni szaktanárának és a tagozatvezetőnek, aki a szükséges egyeztetések, valamint az újonnan választandó tevékenységgel összefüggő alkalmasság megállapítása után javaslatot tesz a tanuló elhelyezéséről. Alkalmatlanság esetén javaslatot tesz más hangszer, vagy tánc műfaj tanulására.

9. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

Iskolánkban zene- és táncművészeti képzés folyik. Ez a két művészeti ág elsősorban reproduktív tevékenységet jelent.

Kivételt képez ez alól, ha a zenész tanuló saját, az iskola keretein belül komponált szerzeményének vagy hangszerelésének tulajdonjoga; a táncos tanulók esetében a tanulmányaik alatt, az iskola keretein belül alkotott koreográfia tulajdonjoga száll az intézményre.

10. Záró rendelkezések

Jelen Házirend, a Talentum Zene- és Táncművészeti Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára és a tanulók szüleire vonatkozik.

A Házirendet az iskola épületében jól látható helyen ki kell függeszteni, a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal, az iskola minden dolgozójával annak tartalmát meg kell ismertetni.
A Házirend 1-1 példányát a következő helyeken kell tartani:
• az iskola titkárságán,
• a szakmai vezetők irodájában,
• a telephelyeken.

Az iskola új növendékei beiratkozáskor kapnak 1 példányt a házirendből.

A Házirendet az iskola épületéből kivinni nem lehet.

A Házirendet az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Tanács és a Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet tanévenként felül kell vizsgálni.

Készült:
Budapest, 2013. augusztus 16.

Döme Angéla
igazgató

11. Legitimációs nyilatkozatok

A Szülői Tanács 2013. szeptember 27-én tartott ülésén megismerte, véleményezte a módosított Házirendet, és kifejezte egyetértését.
Budapest, 2013. szeptember 27.

...........................................
Lakatos Éva
A Szülői Tanács elnöke

A Diákönkormányzat 2013. szeptember 03-án tartott ülésén megismerte, véleményezte a módosított Házirendet, és kifejezte egyetértését.
Budapest, 2013. szeptember 03.

..........................................
Radics Vivien
a Diáktanács elnöke

A módosított Házirendet a 2013. augusztus 26-án tartott nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület elfogadta.
Budapest, 2013. augusztus 26.

...............................................
Döme Angéla
igazgató

A módosított Házirendet a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta 2013. augusztus 18-án:

...........................................
Dr. Berendy Beatrix
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Megközelíthetőség

Kapcsolat

Rottenbiller Utcai Alapfokú Művészeti Iskola,
Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://www.rajko-talentum.hu

Cím: 1074. Budapest, Rottenbiller u. 16-22.

Telefon: 321-4825

OM azonosító: 039 907